Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. 

[X] ZamknijDowiedz się więcej »

Wygraj koncert 4Dreamers specjalnie dla Ciebie

2018-11-16 Pop

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj koncert 4Dreamers specjalnie dla Ciebie”

 

 

A. Postanowienia ogólne.

 

1. Konkurs „Wygraj koncert 4Dreamers specjalnie dla Ciebie” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 69 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074457 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), NIP:526-10-02-259, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, Piotr Rzeczycki, Aneta Groszek – Członkowie Zarządu („Organizator”).

 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest  Organizator.

 

3. Konkurs organizowany jest na Facebook oraz Instagram Organizatora.

 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu polegającego na wysłaniu na adres emaliowy 4dreamers@magicrecords.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Włodarzewska 69, 02-001 Warszawa prac artystycznych przedstawiających przebytą drogę muzyczną zespołu 4Dreamers wraz z dowodem zakupu albumu „4Dreamers reedycja” w postaci skanu paragonu lub jego kopii w przypadku wysyłki pracy pocztą tradycyjną. Jeden paragon może być wykorzystywany tylko raz.

 

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 

B. Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony przez okres od dnia 19 listopada 2018 roku do dnia 14 grudnia 2018 roku do godziny 12:00 (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”).

 

C.         Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być  osoby posiadające obywatelstwo polskie, które wyślą na adres emaliowy 4dreamers@magicrecords.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Włodarzewska 69, 02-001 Warszawa prac artystycznych przedstawiających przebytą drogę muzyczną zespołu 4Dreamers.  

 

3. Uczestnik Konkursu wraz z pracą artystyczną, musi dostarczyć dowód zakupu albumu „4Dreamers reedycja” w postaci skanu paragonu lub jego kopii w przypadku wysyłki pracy pocztą tradycyjną. Jeden paragon może być wykorzystywany tylko raz. 

 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz  inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

 

 

5. Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.

 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna.”

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

 

10. Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się bootami czy też innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.

 

11. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone Nagrodą. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązania konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w lit.b – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( w szczególności przez Internet, sieci telefonii komórkowych w tym, GSM, węzłów telekomunikacyjnych),

d)wykorzystanie w utworach multimedialnych,

e)wykorzystanie Dzieła i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

f) wykorzystanie Dzieła dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 

Ponadto Uczestnik bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Dzieła, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Dzieła na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Dzieła, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

 

12. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem Dzieło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego Dzieła nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

 

13. Rozwiązanie zadania konkursowego o którym mowa w niniejszym regulaminie:

powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

 

D.        Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie prac artystycznych (pracy plastycznej, listu, piosenki, video etc.) na adres emaliowy 4dreamers@magicrecords.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Włodarzewska 69, 02-001 Warszawa prac artystycznych przedstawiających przebytą drogę muzyczną zespołu 4Dreamers oraz dostarczyć dowód zakupu albumu „4Dreamers reedycja” w postaci skanu paragonu lub jego kopii w przypadku wysyłki pracy pocztą tradycyjną. Jeden paragon może być wykorzystywany tylko raz.

2. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest wybór najciekawszej oraz najbardziej pomysłowej pracy artystycznej, które podlegać będzie ocenie Komisji Konkursowej, która czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanej mu nagrody.

3. W Konkursie nagrodzonych zostanie jeden Uczestnik.

4. W Konkursie przewidziana jest nagroda  w postaci zorganizowania koncertu w miejscu wybranym przez Uczestnika – termin realizacji nagrody do uzgodnienia pomiędzy obydwoma stronami.  (zwaną dalej „Nagrodą”).

5. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny

6. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.

7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

8. Zwycięzca Konkursu we własnym zakresie pokrywa koszty związane z dojazdem na koncert oraz koszty ewentualnego noclegu.

E.        Odbiór nagród.

 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem lub telefonicznie.

 

2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą  Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.

 

3. Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody  w wysokości 10% od wartości nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty. 

 

4. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.

 

F. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie  jest Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Włodarzewska 69, 02-384 Warszawa lub telefonując pod numer: (022)5928200 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Konkursu.

 

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz do podjęcia niezbędnych działań do wydania Nagrody. 

 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. 

 

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygnięcie oraz czas niezbędny do wydania Nagrody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 

6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się organizacją koncertu.

 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

 

8. Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

 

9. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Uczestnik Konkursu będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

10. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

G. Postanowienia końcowe.

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.

 

2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.

 

3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom  Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.

 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w recepcji siedziby Organizatora konkursu ul. Włodarzewska 69, 02 – 384 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. oraz na Facebook Organizatora.

 

6. Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany ani sponsorowany przez Facebook, Instagram ani jakąkolwiek firmę z nim związaną. 

 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE„……………………………………………..

 

  1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko)
    w  Konkursie „………………………………”. Jednocześnie oświadczam, że akceptuje treść Regulaminu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna.

 

 ............................................................................................
Miejscowość i data

 

 ............................................................................................
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu

 

 

« wróć do listy aktualności

Inne aktualności z gatunku Pop

Kup najnowszą płytę Hoziera - Wasteland, Baby! w empiku i wygraj dwuosobowe zaproszenie na koncert

KUP NAJNOWSZĄ PŁYTĘ HOZIERA - WASTELAND, BABY! W EMPIKU I WYGRAJ DWUOSOBOWE ZAPROSZENIE NA KONCERT ORAZ SPOTKANIE Z ARTYSTĄ W WARSZAWIE, 7 WRZEŚNIA 2019 ROKU A....

więcej ›
2019-02-28
Wygraj bilety na koncert Shawna Mendesa

REGULAMIN KONKURSU SŁUCHAJ SINGLA “LOST IN JAPAN” REMIX FEAT. ZEDD W SERWISIE SPOTIFY I WYGRAJ BILET NA KONCERT ORAZ SPOTKANIE Z SHAWNEM MENDESEM W KRAKOWIE, WE WTOREK 2 KWIETNIA 2019 ROKU &n...

więcej ›
2019-02-13
Bestsellery Empiku: która płyta największym hitem 2018?

Pasjonaci kultury licznie odwiedzali salony Empik oraz sklepy empik.com w 2018 roku i poprzez swoje codzienne wybory „głosowali” w plebiscycie Bestsellery Empiku. Jakie płyty były najchętni...

więcej ›
2019-01-09
Wygraj fanbox Sweetener Ariany Grande

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj fanbox Sweetener Ariany Grande” A.Postanowienia ogólne. Konkurs „Wygraj fanbox Sweetener Ariany Grande” (zwany dalej “Konk...

więcej ›
2018-12-17
Wygraj fanbox Sweetener Ariany Grande

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj fanbox Sweetener Ariany Grande” A.Postanowienia ogólne. Konkurs „Wygraj fanbox Sweetener Ariany Grande” (zwany dalej “Konk...

więcej ›
2018-12-17

Zobacz również teledyski z gatunku Pop

Finally Found You (ft. Sammy Adams) - ENRIQUE IGLESIAS
ENRIQUE IGLESIAS
Finally Found You (ft. Sammy Adams)
Where Have You Been - RIHANNA
RIHANNA
Where Have You Been
Daj mi czas - MashMish
MashMish
Daj mi czas
Za daleko mieszkasz miły - ANIA RUSOWICZ
ANIA RUSOWICZ
Za daleko mieszkasz miły
White Light - GEORGE MICHAEL
GEORGE MICHAEL
White Light
Kto - RAFAŁ BRZOZOWSKI
RAFAŁ BRZOZOWSKI
Kto
Carmen - STROMAE
STROMAE
Carmen
Turn Up The Radio - MADONNA
MADONNA
Turn Up The Radio
Only Girl (In The World) - Rihanna
Rihanna
Only Girl (In The World)
Tango Warszawo - STANISŁAW SOYKA
STANISŁAW SOYKA
Tango Warszawo
Lecę Tam - KASIA POPOWSKA
KASIA POPOWSKA
Lecę Tam
C'mon Let's Ride (ft. Eminem) - SKYLAR GREY
SKYLAR GREY
C'mon Let's Ride (ft. Eminem)
Kocha, lubi, szanuje - VOLVER
VOLVER
Kocha, lubi, szanuje
Give A Little More - MAROON 5
MAROON 5
Give A Little More
Zamiast wódkę pić - MARYLA RODOWICZ
MARYLA RODOWICZ
Zamiast wódkę pić
« wróć do listy aktualności
ONE REPUBLIC - Marching On


Nowości płytowe

więcej ›
nb.
nb. 4DREAMERS
Shine a Light
Shine a Light BRYAN ADAMS
Wasteland, Baby!
Wasteland, Baby! Hozier

Zapowiedzi

więcej ›
Romantic Moments II
Romantic Moments II ANDRE RIEU
A Place We Knew
A Place We Knew DEAN LEWIS
When We All Fall Asleep, ...
When We All Fall Asleep, ... BILLIE EILISH