Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. 

[X] ZamknijDowiedz się więcej »

REGULAMIN KONKURSU „High As Hope Starter Pack”

2018-07-12 Rock

REGULAMIN KONKURSU

„High As Hope Starter Pack”

A. Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „High As Hope Starter Pack” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 69 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074457 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), NIP:526-10-02-259, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, Piotr Rzeczycki, Aneta Groszek – Członkowie Zarządu („Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest  Organizator.
 3. Konkurs organizowany jest na Facebook Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu polegającego na umieszczeniu na Instagramie zdjęcia swojej kolekcji związanej z zespołem Florence + The Machine (wycinki z gazet, rysunki, płyty, bilety z koncertu itp.) z hashtagiem #PolscyFaniFATM i przesłaniu linku do zdjęcia na adres konkurs@universalmusic.pl.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 

B. Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony przez okres od dnia 12 lipca 2018 roku do dnia 18 lipca 2018 roku do godziny 23:59 (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”). Rozwiązanie konkursu nastąpi w przeciągu 7 dni od zakończenia konkursu.

 

C.         Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie. Osoby niepełnoletnie które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być  osoby posiadające obywatelstwo polskie, które zamieszczą na Instagramie zdjęcia swojej kolekcji związanej z zespołem Florence + The Machine (wycinki z gazet, rysunki, płyty, bilety z koncertu itp.) z hashtagiem #PolscyFaniFATM i prześlą link do zdjęcia na adres konkurs@universalmusic.pl.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz  inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 4. Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna.”

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

9. Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się bootami czy też innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.

10. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone Nagrodą. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązania konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w lit.b – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( w szczególności przez Internet, sieci telefonii komórkowych w tym, GSM, węzłów telekomunikacyjnych),

d)wykorzystanie w utworach multimedialnych,

e)wykorzystanie Dzieła i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

f) wykorzystanie Dzieła dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 

Ponadto Uczestnik bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Dzieła, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Dzieła na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Dzieła, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

11. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem Dzieło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego Dzieła nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

 12. Rozwiązanie zadania konkursowego o którym mowa w niniejszym regulaminie:

powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

 

D.        Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

 

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest umieszczenie na Instagramie zdjęcia swojej kolekcji związanej z zespołem Florence + The Machine (wycinki z gazet, rysunki, płyty, bilety z koncertu itp.) z hashtagiem #PolscyFaniFATM i przesłanie linku do zdjęcia na adres konkurs@universalmusic.pl.
 2. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest wybór najciekawszego zdjęcia, które podlegać będzie ocenie Komisji Konkursowej, która czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanej mu nagrody.
 3. W Konkursie nagrodzonych zostanie 3 Uczestników.
 4. W Konkursie przewidziana jest nagroda  w postaci  t-shirtu oraz płyty „High As Hope” (zwana dalej „Nagrodą”). 
 5.  Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny
 6. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.
 7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

E.        Odbiór nagród.

 

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem.
 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą  Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.
 3. Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody  w wysokości 10% od wartości nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty. 
 4. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.

 

F. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie  jest Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Włodarzewska 69, 02-384 Warszawa lub telefonując pod numer: (022)5928200 
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa pomiędzy uczestnikiem Konkursu a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. 
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas trwania Umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Lub Obecnie, Administrator przekazuje dane osobowe do spółek z Grupy Universal Music Group, w  Stanach Zjednoczonych.  W powyższych przypadkach, dane osobowe są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, które zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO stanowią odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych do krajów takich, jak Stany Zjednoczone.
 7. Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
 8. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Uczestnik Konkursu będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

G. Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
 3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom  Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w recepcji siedziby Organizatora konkursu ul. Włodarzewska 69, 02 – 384 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. oraz na Facebook Organizatora.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany ani sponsorowany przez Facebook ani jakąkolwiek firmę z nim związaną. 
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
„HigH As Hope Starter Pack
 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko) w Konkursie „High As Hope Starter Pack”. Jednocześnie oświadczam, że akceptuje treść Regulaminu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna.
............................................................................................ Miejscowość i data
............................................................................................ Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu
« wróć do listy aktualności

Inne aktualności z gatunku Rock

Paul McCartney z premierowym utworem „Get Enough”
Paul McCartney z premierowym utworem „Get Enough”

Paul McCartney rozpoczął rok 2019 premierą nowej piosenki „Get Enough”. To jeden z bardziej eksperymentalnych utworów w najnowszym dorobku artysty. McCartney wyproduko...

więcej ›
2019-01-09
Sting z nową wersją „Brand New Day”

Sting zaprezentował odświeżoną wersję swojego wielkiego przeboju „Brand New Day”. „Brand New Day” to tytułowy utwór z szóstej solowej płyty Stinga, kt&oac...

więcej ›
2019-01-09
WYGRAJ SPOTKANIE Z WITHIN TEMPTATION!

REGULAMIN KONKURSU „Within Temptation MEET & GREET” A. Postanowienia ogólne. Konk...

więcej ›
2018-10-23
Greta Van Fleet – debiutancki album „Anthem of The Peaceful Army” już dostępny
Greta Van Fleet – debiutancki album „Anthem of The Peaceful Army” już dostępny

Największe rockowe odkrycie ostatnich lat, nieustannie porównywane do Led Zeppelin – Greta Van Fleet debiutuje albumem „Anthem of The Peaceful Army”. Płytę można już nabyć w format...

więcej ›
2018-10-22
Słuchaj singla "Rescue Me" w Spotify i wygraj bilet na koncert i spotkanie z Thirty Seconds to Mars

REGULAMIN KONKURSU „SŁUCHAJ SINGLA „RESCUE ME” W SERWISIE SPOTIFY I WYGRAJ BILET NA KONCERT ORAZ SPOTKANIE Z THIRTY SECONDS TO MARS W KRAKOWIE, 29 SIERPNIA 2018 ROKU” ...

więcej ›
2018-08-15

Zobacz również teledyski z gatunku Rock

Ból - PROLETARYAT
PROLETARYAT
Ból
Prosto w ogeń (ft Izabela Skrybant) - KIM NOWAK
KIM NOWAK
Prosto w ogeń (ft Izabela Skrybant)
Ból - PROLETARYAT
PROLETARYAT
Ból
Rock Symphonies - DAVID GARRETT
DAVID GARRETT
Rock Symphonies
Boots - THE KILLERS
THE KILLERS
Boots
Hipster - DR MISIO
DR MISIO
Hipster
It's Time - IMAGINE DRAGONS
IMAGINE DRAGONS
It's Time
Settle Down - NO DOUBT
NO DOUBT
Settle Down
Rekin - KIM NOWAK
KIM NOWAK
Rekin
« wróć do listy aktualności
VOLVER - Tajemnica Grety


Nowości płytowe

więcej ›
21st Century Liability
21st Century Liability YUNGBLUD
Woman Of The World: The B...
Woman Of The World: The B... AMY MACDONALD
Vita Ce N’è
Vita Ce N’è EROS RAMAZOTTI

Zapowiedzi

więcej ›
Nocturne. The Piano Album
Nocturne. The Piano Album VANGELIS
Faure Debussy Szymanowski...
Faure Debussy Szymanowski... RAFAŁ BLECHACZ, BOMSORI KIM
In Search Of Mona Lisa
In Search Of Mona Lisa SANTANA