Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. 

[X] ZamknijDowiedz się więcej »

Regulamin konkursu "Muzyczne Mikołajki"

2017-12-06 Różne

A. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „Muzyczne Mikołajki” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 69 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074457 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), NIP:526-10-02-259, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, Piotr Rzeczycki, Aneta Groszek – Członkowie Zarządu („Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs organizowany jest na Facebooku Organizatora.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu polegającego na umieszczeniu pod postem konkursowym komentarza wyjaśniającym którą płytę i dlaczego Uczestnik konkursu chciałby wygrać.

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w dniach 6 grudnia 2017 r. - 10 grudnia 2017 r. do godziny 23:59.

C. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, które zamieszczą komentarz na Facebooku Organizatora (zwanych dalej „Uczestnikiem”).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

4. Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

8. Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się bootami czy też innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.

9. Rozwiązanie zadania konkursowego o którym mowa w niniejszym regulaminie: powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

10.Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem Dzieło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego Dzieła nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

D. Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest umieszczenie komentarzu pod postem konkursowym, w którym napiszą o której płycie z wymienionych na zdjęciu marzą najbardziej. Uczestnik konkursu może zamieścić tylko 1 komentarz. Komentarz nie może być edytowany.

2. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest wybór najciekawszego zgłoszenia, które podlegać będzie ocenie Komisji Konkursowej, która czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanej mu nagrody.

3. W konkursie nagrodzonych zostanie 9 uczestników Konkursu.

4. W Konkursie przewidziana jest nagroda w postaci 1 płyty CD ze zdjęcia konkursowego.

5. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

6.Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.

7.Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

E. Odbiór nagród.

1.Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej przez komentarz lub prywatną wiadomość na Facebooku.

2.W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą przez 7 dni Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.

3. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy w przeciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.

4.Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody w wysokości 10% od wartości nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 złotych.

5.Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.

F. Postanowienia końcowe.

1.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.

2.Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora ich danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Uczestnicy konkursu ponadto wyrażają pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu ich danych personalnych.

3.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator.

4.Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.

5.Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

6.Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.

7.Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w recepcji siedziby Organizatora konkursu ul. Włodarzewska 69, 02 – 384 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. oraz na Facebook Organizatora.

8.Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany ani sponsorowany przez Facebook ani jakąkolwiek firmę z nim związaną.

9.Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

10.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

« wróć do listy aktualności

Inne aktualności z gatunku Różne

REGULAMIN KONKURSU „Mikołajki z My3”

A. Postanowienia ogólne. Konkurs „Mikołajki z My3” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i...

więcej ›
2017-12-06
Wygraj boks swojego ulubionego Artysty z Kolekcji Polskiej Muzyki

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj boks swojego ulubionego Artystyz Kolekcji Polskiej Muzyki” A. Postanowienia ...

więcej ›
2016-11-02
OSTATNIA RODZINA – MUZYKA Z FILMU w sprzedaży już od 16 września!

„Ostatnia Rodzina”- najbardziej niezwykły film tego roku i najbardziej niezwykła płyta. Dla twórców filmu od początku było jasne, że w „Ostatniej Rodzinie” musi...

więcej ›
2016-09-12
Zwycięzcy Konkursu Violetta
Zwycięzcy Konkursu Violetta

Kochani, Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie Wasze prace ! Jesteście niesamowici ! Miło nam poinformować ze laureatami konkursu w którym nagrodą jest spotkanie z obsadą serialu Vio...

więcej ›
2015-08-15
Oprócz błękitnego nieba nic mu dzisiaj nie potrzeba…

14 sierpnia o godz. 12.00 na Cmentarzu przy ul.Nowotarskiej w Zakopanem odbędą się uroczystości pogrzebowe Marka Jackowskiego. Ten zmarły 18 maja 2013 roku Artysta został pierwotnie pochowany we Włoszech, ...

więcej ›
2015-08-04
« wróć do listy aktualności
JUSTIN BIEBER - Boyfriend


Nowości płytowe

więcej ›
Songs Of Experience
Songs Of Experience U2
Amore
Amore ANDRE RIEU
The Magic of Maastricht
The Magic of Maastricht ANDRE RIEU

Zapowiedzi

więcej ›