Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. 

[X] ZamknijDowiedz się więcej »

REGULAMIN KONKURSU „Disney: Muzyczny Świat - Konkurs”

2017-06-05 Pop

A.            Postanowienia ogólne. 

 

 1. Konkurs „Disney: Muzyczny Świat - Konkurs” (zwany dalej “Konkursem”)  jest organizowany i przeprowadzany przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 69 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074457 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), NIP:526-10-02-259, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, Piotr Rzeczycki, Aneta Groszek – Członkowie Zarządu („Organizator”).
 2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest  Organizator.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, którego zadanie konkursowe brzmi: „Narysuj wymarzone miejsce na wakacje dowolną techniką Do zgłoszenia koniecznie dołącz dowód zakupu tej płyty w salonach EMPIK lub na EMPIK.COM. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Organizatora, z dopiskiem : ”Disney: Muzyczny Świat - Konkurs” (prosimy zachować potwierdzenie nadania) .
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 

B.            Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w dniach od 16 czerwca 2017 roku do 22 lipca 2017 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 24 lipca 2017 roku. (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”).

 
 C.         Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1.  Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikiem”).
 3.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz dzieci z ich rodzin  do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz dzieci innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 4. Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika. 
 8.  Rozwiązanie zadania konkursowego o którym mowa w niniejszym regulaminie:powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 9. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone Nagrodą. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązania konkursowego („Dzieło”), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

 c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w lit.b – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( w szczególności przez Internet, sieci telefonii komórkowych w tym, GSM, węzłów telekomunikacyjnych),

d)wykorzystanie w utworach multimedialnych,

e)wykorzystanie Dzieła i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

f)    wykorzystanie Dzieła dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 

Ponadto Uczestnik bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Dzieła, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Dzieła na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Dzieła, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

10.Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem Dzieło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego Dzieła nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

 

 

D.        Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

 

 1. Uczestnik Konkursu wykonuje  zadanie konkursowe, o którym mowa pod lit. A. pkt. 3. W przypadku nie wysłania zgłoszenia przez Uczestnika zawierającego dane tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail oraz dowodu zakupu płyty „Disney: Muzyczny Świat” w salonach Empik lub na Empik.com, jego zgłoszenie konkursowe nie weźmie udziału w Konkursie.
   

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Komisję Konkursową, która czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

 

3. W Konkursie przewidziana jest nagroda dla 4 autorów najciekawszych i najpiękniejszych prac plastycznych w postaci walizek American Tourister z linii Disney ( „Nagroda”).

4.Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

5.Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

 

E.        Odbiór Nagrody.

 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 24 lipca 2017 roku na stronie www.universalmusic.pl oraz Facebook Organizatora.
 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym  Zwycięzcą  Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.
 3.   Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody w wysokości 10% od wartości Nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760 złotych.
 4.    Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.

 

F.            Postanowienia końcowe.

 

 1.   Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy Konkursu spełniają warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.
 2.    Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora ich danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponadto wyrażają pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu ich danych personalnych.
 3.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4.     Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora  na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
 5.      Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom  Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 6.       Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu,
 7.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 8.      W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE „DISNEY: MUZYCZNY ŚWIAT - KONKURS 

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko)
  w  Konkursie
  Disney: Muzyczny Świat – Konkurs“

 

 1. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 ............................................................................................
Miejscowość i data

 

 ............................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

« wróć do listy aktualności

Inne aktualności z gatunku Pop

Nowy album Eminema "Revival" już dostępny
Nowy album Eminema "Revival" już dostępny

Na płycie znajduje się 19 utworów a wśród nich „Walk On Water”z gościnnym udziałem Beyoncé, „Untouchable” oraz „River” nagrany wspólnie...

więcej ›
2017-12-15
Stwórz playlistę MOJA HISTORIA WEDŁUG TAYLOR SWIFT i wygraj Gold Snake Ring z kolekcji Taylor Swift!

Stwórz playlistę MOJA HISTORIA WEDŁUG TAYLOR SWIFT i wygraj Gold Snake Ring z kolekcji Taylor Swift, plakat wizerunkowy w formacie B1 oraz specjalną edycję albumu reputation! A. Postanowienia og&oa...

więcej ›
2017-12-01
MTV EMA 2017 rozdane! Shawn Mendes zwycięzcą gali!

W niedzielę odbyła się 24. edycja Ceremonii MTV Europe Music Awards. Wśród zwycięzców gali nie zabrakło artystów Universal Music Group. Wczorajszy wieczór bez wątpienia należał...

więcej ›
2017-11-14
Brytyjska legenda soulu – SEAL zapowiada nowy album „STANDARDS”
Brytyjska legenda soulu – SEAL zapowiada nowy album „STANDARDS”

10 studyjny album artysty ukaże się10 listopada i jest hołdem złożonym takim legendom jak FrankSinatra, Ella Fitzgeraldczy Nina Simone. „To album, który ch...

więcej ›
2017-11-07
Nowy klip CLEO feat .SITEK "PALI SIĘ!"
Nowy klip CLEO feat .SITEK "PALI SIĘ!"

"Pali Się!" to wspólny kawałek Cleo i rapera Sitka, utrzymany w konwencji nowoczesnego połączenia R'n'B i Hip-Hopu. Numer promuje wersję deluxe płyty Cleo "BASTET", która niedawno pokryła się...

więcej ›
2017-10-26

Zobacz również teledyski z gatunku Pop

Ile Jeszcze - Maria Niklińska
Maria Niklińska
Ile Jeszcze
Wiem, że nie wrócisz - STANISŁAW SOYKA
STANISŁAW SOYKA
Wiem, że nie wrócisz
Only Girl (In The World) - Rihanna
Rihanna
Only Girl (In The World)
The 5th - DAVID GARRETT
DAVID GARRETT
The 5th
Somebody I Used To Know - GOTYE
GOTYE
Somebody I Used To Know
Daj mi czas - MashMish
MashMish
Daj mi czas
Ocean Myśli - STASHKA
STASHKA
Ocean Myśli
Bądź Duży - NATALIA NYKIEL
NATALIA NYKIEL
Bądź Duży
C'mon Let's Ride (ft. Eminem) - SKYLAR GREY
SKYLAR GREY
C'mon Let's Ride (ft. Eminem)
Boski plan - JACEK STACHURSKY
JACEK STACHURSKY
Boski plan
Carmen - STROMAE
STROMAE
Carmen
Zamarzam - MUCHY
MUCHY
Zamarzam
Poznaj siebie - EDYTA STRZYCKA
EDYTA STRZYCKA
Poznaj siebie
One More Night - MAROON 5
MAROON 5
One More Night
Diamonds - RIHANNA
RIHANNA
Diamonds
« wróć do listy aktualności
DR MISIO - Hipster


Nowości płytowe

więcej ›
Songs Of Experience
Songs Of Experience U2
Amore
Amore ANDRE RIEU
The Magic of Maastricht
The Magic of Maastricht ANDRE RIEU

Zapowiedzi

więcej ›