Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. 

[X] ZamknijDowiedz się więcej »

Regulamin konkursu „Guardians Of The Galaxy vol.2”

2017-05-08 Pop

REGULAMIN KONKURSU „Guardians Of The Galaxy vol.2”

 

A.      Postanowienia ogólne. 

 

 1.  Konkurs „Guardians Of The Galaxy vol.2“ (zwany dalej “Konkursem”)  jest organizowany i przeprowadzany przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 69 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074457 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), NIP:526-10-02-259, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, Piotr Rzeczycki, Aneta Groszek – Członkowie Zarządu („Organizator”).
 2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest  Organizator.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, którego zadanie konkursowe brzmi: „Kup ścieżkę dźwiękową z filmu „Guradians Of The Galaxy vol.2“, napisz recenzję płyty i wraz z dowodem zakupu wyślij nam na adres konkurs@universalmusic.pl”. 10 najciekawszych recenzji zostanie nagrodzone jednoosobowym biletem na film „Guardians Of The Galaxy vol.2“, do wykorzystania na dowolny seans w kinach Cinema City na terenie całej Polski.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 

B.      Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w dniach od 8 maja 2017 r. do 11 maja 2017r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12 maja 2017 roku. (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”).

 
 C.         Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1.  Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikiem”).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz dzieci z ich rodzin  do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz dzieci innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 4.  Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 8.  Rozwiązanie zadania konkursowego o którym mowa w niniejszym regulaminie:

powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

9.   Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone Nagrodą. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązania konkursowego („Dzieło”), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

 c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w lit.b – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( w szczególności przez Internet, sieci telefonii komórkowych w tym, GSM, węzłów telekomunikacyjnych),

d)wykorzystanie w utworach multimedialnych,

e)wykorzystanie Dzieła i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

f)  wykorzystanie Dzieła dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 

Ponadto Uczestnik bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Dzieła, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Dzieła na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Dzieła, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

10.Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem Dzieło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego Dzieła nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

 

 

D.        Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

 

 1. Uczestnik Konkursu wykonuje  zadanie konkursowe, o którym mowa pod lit. A. pkt. 3. W przypadku nie wysłania kuponu konkursowego zawierającego dane tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail oraz dowodu zakupu płyty przez Uczestnika, jego zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w Konkursie.
   

 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Komisję Konkursową, która czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

 

3. W Konkursie przewidziana jest nagroda: 10 x bilet jednoosobowy na film „Guardians Of The Galaxy vol.2“ na dowolny seans w kinach Cinema City na terenie całej Polski ( „Nagroda”).

4. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

5.   Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

 

E.        Odbiór Nagrody.

 

 1.   Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 12 maja 2017 roku na stronie www.universalmusic.pl. oraz Facebook Organizatora.
 2.     W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym  Zwycięzcą  Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.
 3.       Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody w wysokości 10% od wartości Nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760 złotych.
 4.     Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.
 5.       Zwycięzca Konkursu we własnym zakresie pokrywa koszty związane z dojazdem do Warszawy oraz ewentualne koszty noclegu i wyżywienia.

 

F.       Postanowienia końcowe.

 

 1.     Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy Konkursu spełniają warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.
 2.      Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora ich danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponadto wyrażają pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu ich danych personalnych.
 3.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4.     Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora  na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
 5.      Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom  Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 6.      Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu,
 7.       Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w recepcji siedziby Organizatora ul. Włodarzewska 69, 02 – 384 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.
 8.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 9.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE „Guardians Of The Galaxy vol.2 ” 

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko)
  w  Konkursie „Guardians Of The Galaxy vol.2 ” 

 

 1. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 ............................................................................................
Miejscowość i data

 

 ............................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

« wróć do listy aktualności

Inne aktualności z gatunku Pop

Regulamin konkursu „Wygraj zaproszenie na koncert Almy w klubie Hydrozagadka”

A. Postanowienia ogólne. Konkurs „Wygraj zaproszenie na koncert Almy w klubie Hydrozagadka” (zwany dalej...

więcej ›
2017-05-19
Długo oczekiwany, drugi album HAIM ukaże się 7 lipca
Długo oczekiwany, drugi album HAIM ukaże się 7 lipca

Długo oczekiwany drugi album HAIM – ‘Something To Tell You’, już dostępny w przedsprzedaży! Płytę, która ukaże się 7 lipca zwiastuje singiel „Want You Back”. Pierwszym ...

więcej ›
2017-05-16
Tercet Egzotyczny - reedycja kultowego albumu "Nie Płacz Pamelo" z nowym utworem!
Tercet Egzotyczny - reedycja kultowego albumu "Nie Płacz Pamelo" z nowym utworem!

Specjalna reedycja kultowej płyty „Nie Płacz Pamelo” już 19 maja ukaże się na rynku. Do podstawowej wersji albumu dodany został premierowy utwór „My Special Prayer”. W 40-le...

więcej ›
2017-05-10
Wygraj winyl Izabeli Trojanowskiej „Na skos” z autografem artystki!

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj winyl Izabeli Trojanowskiej „Na skos” z autografem artystki!” A. Posta...

więcej ›
2017-05-09
Poznajcie bliżej Beth Ditto
Poznajcie bliżej Beth Ditto

Biografia Beth Ditto aż prosi się o wielki epilog. Ale najlepszym wprowadzeniem tak naprawdę jest tekst do „Oo La La" - Two sisters, four brothers/Hard worker, like my mother/Not bitter, so swe...

więcej ›
2017-04-25

Zobacz również teledyski z gatunku Pop

Heartbeat - ENRIQUE IGLESIAS
ENRIQUE IGLESIAS
Heartbeat
Only The Horses - SCISSOR SISTERS
SCISSOR SISTERS
Only The Horses
Diamonds - RIHANNA
RIHANNA
Diamonds
Zamiast wódkę pić - MARYLA RODOWICZ
MARYLA RODOWICZ
Zamiast wódkę pić
Finally Found You (ft. Sammy Adams) - ENRIQUE IGLESIAS
ENRIQUE IGLESIAS
Finally Found You (ft. Sammy Adams)
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - ROD STEWART
ROD STEWART
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
Give Me All Your Luvin - MADONNA
MADONNA
Give Me All Your Luvin
Bądź Duży - NATALIA NYKIEL
NATALIA NYKIEL
Bądź Duży
Wiem, że nie wrócisz - STANISŁAW SOYKA
STANISŁAW SOYKA
Wiem, że nie wrócisz
Turn Up The Radio - MADONNA
MADONNA
Turn Up The Radio
Lecę Tam - KASIA POPOWSKA
KASIA POPOWSKA
Lecę Tam
Give A Little More - MAROON 5
MAROON 5
Give A Little More
Born To Die - LANA DEL REY
LANA DEL REY
Born To Die
Going Going Gone (feat. Łukasz Lach L. Stadt) - KIELICH
KIELICH
Going Going Gone (feat. Łukasz Lach L. Stadt)
Where Have You Been - RIHANNA
RIHANNA
Where Have You Been
« wróć do listy aktualności
DAMIAN SKOCZYK - Zawsze Ty


Nowości płytowe

więcej ›
Saturday Night Fever
Saturday Night Fever BEE GEES
Volver
Volver BENJAMIN BIOLAY
bloom
bloom Machine Gun Kelly

Zapowiedzi

więcej ›
Pióropusze
Pióropusze SARSA
OLÉ OLÉ OLÉ! A Trip Acros...
OLÉ OLÉ OLÉ! A Trip Acros... ROLLING STONES, THE
The Joshua Tree (Deluxe E...
The Joshua Tree (Deluxe E... U2