Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. 

[X] ZamknijDowiedz się więcej »

Wygraj udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę

2017-03-02 Pop

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę ”


A.    Postanowienia ogólne.

1.    Konkurs „Wygraj udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 69 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074457 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), NIP:526-10-02-259, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, Piotr Rzeczycki, Aneta Groszek – Członkowie Zarządu („Organizator”).

2.    Fundatorem nagród w Konkursie jest  Organizator.

3.    Konkurs organizowany jest na Facebook Organizatora.

4.    Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu polegającego na wymieniu pod postem konkursowym na FB Moniki Lewczuk 3 powodów, dla których uczestnik konkursu ma wziąć udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę.


5.    Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

B.    Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony przez okres od dnia 2 marca 2017 roku do dnia 6 marca 2017 roku (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”).Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 marca 2017  roku.

C.         Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.    Uczestnikami Konkursu mogą być  osoby posiadające obywatelstwo polskie, które wymienią pod postem konkursowym na FB Moniki Lewczuk 3 powodów, dla których uczestnik konkursu ma wziąć udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę.
3.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz  inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

4.    Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.

5.    Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

8.    Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się bootami czy też innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.

9.    Rozwiązanie zadania konkursowego o którym mowa w niniejszym regulaminie:
powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

D.        Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wymienie pod postem konkursowym na FB Moniki Lewczuk 3 powodów, dla których uczestnik konkursu ma wziąć udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę.

2. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest wybór najciekawszych odpowiedzi, która podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej, która czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanej mu nagrody.
3. W Konkursie nagrodzonych zostanie 20 Uczestników.

4. W Konkursie przewidziana jest nagroda  główna w postaci udziału w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę w Warszawie w dniu 9 marca 2007 roku.

5. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny
6.Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.
7.Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

E.        Odbiór nagród.

1.Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowani o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości na FB.

2.W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą  Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.

3.Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody  w wysokości 10% od wartości nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 złotych.

4.Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.

F.    Postanowienia końcowe.

1.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.

2.Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora ich danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Uczestnicy konkursu ponadto wyrażają pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu ich danych personalnych.

3.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator.

4.Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.

5.Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom  Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

6.Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.

7.Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w recepcji siedziby Organizatora konkursu ul. Włodarzewska 69, 02 – 384 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. oraz na Facebook Organizatora.

8.Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany ani sponsorowany przez Facebook ani jakąkolwiek firmę z nim związaną.

9.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
10.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE „Wygraj udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę” 

 

  1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko)
    w  Konkursie „Wygraj udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę“

 

  1. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 ............................................................................................
Miejscowość i data

 

 ............................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

« wróć do listy aktualności

Inne aktualności z gatunku Pop

FIFTY SHADES FREED - szczegóły soundtracku ujawnione!
FIFTY SHADES FREED - szczegóły soundtracku ujawnione!

“Najseksowniejszy soundtrack roku już prawie na wyciągnięcie ręki” -E! News “Płyty z trylogii TheFifty Shades to kolekcja ekscytujących piosenek w wykonaniu najpopularniejszych art...

więcej ›
2018-01-09
Black Eyed Peas prezentują nowy utwór!
Black Eyed Peas prezentują nowy utwór!

Utwór zainspirowany został nowelą Marvela "Masters of the Sun: The Zombie Chronicles". Współautorem komisu jest will.i.am. Utwór dostępny jest w serwisach cyfrowych -> https://Umus...

więcej ›
2018-01-09
Debiutancki album My3 - premiera już w styczniu!
Debiutancki album My3 - premiera już w styczniu!

My3 to przede wszystkim zespół muzyczny, który pokochały dzieci w całej Polsce! Ich piosenki są pełne optymizmu, zabawy i radości! My3 to Natka, Julka i Geffi. Dziewczyny to 3 zupełnie r&oac...

więcej ›
2017-12-19
Nowy album Eminema "Revival" już dostępny
Nowy album Eminema "Revival" już dostępny

Na płycie znajduje się 19 utworów a wśród nich „Walk On Water”z gościnnym udziałem Beyoncé, „Untouchable” oraz „River” nagrany wspólnie...

więcej ›
2017-12-15
Stwórz playlistę MOJA HISTORIA WEDŁUG TAYLOR SWIFT i wygraj Gold Snake Ring z kolekcji Taylor Swift!

Stwórz playlistę MOJA HISTORIA WEDŁUG TAYLOR SWIFT i wygraj Gold Snake Ring z kolekcji Taylor Swift, plakat wizerunkowy w formacie B1 oraz specjalną edycję albumu reputation! A. Postanowienia og&oa...

więcej ›
2017-12-01

Zobacz również teledyski z gatunku Pop

Kto - RAFAŁ BRZOZOWSKI
RAFAŁ BRZOZOWSKI
Kto
Give A Little More - MAROON 5
MAROON 5
Give A Little More
Bądź Duży - NATALIA NYKIEL
NATALIA NYKIEL
Bądź Duży
Męska rozmowa z telewizorem - ANDRZEJ GRABOWSKI
ANDRZEJ GRABOWSKI
Męska rozmowa z telewizorem
Daj mi czas - MashMish
MashMish
Daj mi czas
Marching On - ONE REPUBLIC
ONE REPUBLIC
Marching On
Save Me - GOTYE
GOTYE
Save Me
This Is Love (feat. Eva Simons) - WILL.I.AM
WILL.I.AM
This Is Love (feat. Eva Simons)
Tajemnica Grety - VOLVER
VOLVER
Tajemnica Grety
Heartbeat - ENRIQUE IGLESIAS
ENRIQUE IGLESIAS
Heartbeat
Tango Warszawo - STANISŁAW SOYKA
STANISŁAW SOYKA
Tango Warszawo
Fire With Fire - SCISSOR SISTERS
SCISSOR SISTERS
Fire With Fire
One More Night - MAROON 5
MAROON 5
One More Night
Boski plan - JACEK STACHURSKY
JACEK STACHURSKY
Boski plan
Kocha, lubi, szanuje - VOLVER
VOLVER
Kocha, lubi, szanuje
« wróć do listy aktualności
ONE REPUBLIC - Marching On


Nowości płytowe

więcej ›
M A N I A
M A N I A FALL OUT BOY
Songs Of Experience
Songs Of Experience U2
Amore
Amore ANDRE RIEU

Zapowiedzi

więcej ›
My 3
My 3 MY3
Blood
Blood RHYE
Live In Europe
Live In Europe MELODY GARDOT