Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. 

[X] ZamknijDowiedz się więcej »

Nagraj krótki fragment utworu „Nudzę się” za pomocą aplikacji Musical.ly i zgarnij koszulkę od Patryka Kumóra!

2017-01-12 Pop

A.            Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs  „Nagraj krótki fragment utworu „Nudzę się” za pomocą aplikacji Musical.ly i zgarnij koszulkę od Patryka Kumóra!” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany przez  Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 69 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074457 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), NIP:526-10-02-259, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, Piotr Rzeczycki, Aneta Groszek – Członkowie Zarządu („Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest  Organizator.
 3. Konkurs organizowany jest na Facebook Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu polegającego na:
  a) nagraniu filmiku z wykorzystaniem fragmentu utworu „Nudzę się” Patryka Kumóra za pomocą aplikacji Musical.ly,
  b) opublikowanie  oznaczonego hasztagiem #nudzęsię lub #nudzesie filmiku na Instagramie, Twitterze lub Facebooku (widok publiczny)
  Przez 10 dni, codziennie, Patryk wybierze najbardziej zakręcony filmik i wrzuci go na swojego Fan Page’a.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

B.            Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony przez okres od dnia 12 stycznia 2017 roku do dnia 22 stycznia 2017 roku (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”).

 

C.         Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być  osoby posiadające obywatelstwo polskie, które udzielą odpowiedzi na zadania konkursowe.(zwanych dalej „Uczestnikiem”). Dany Uczestnik może wygrać tylko raz.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz  inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 4. Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 8. Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się bootami czy też innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.
 9. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem Dzieło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego Dzieła nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
 10. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone Nagrodą. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do Dzieła (o ile takowe powstaną), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w lit.b – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( w szczególności przez Internet, sieci telefonii komórkowych w tym, GSM, węzłów telekomunikacyjnych),
  d) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  e) wykorzystanie Dzieła i jego fragmentów oraz wizerunku Uczestnika do celów promocyjnych i reklamy,
  f) wykorzystanie Dzieła dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
  Ponadto Uczestnik bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Dzieła, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Dzieła na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Dzieła, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
 11. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem Dzieło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe  do tego Dzieła nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

 

 

D.        Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

 

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie odpowiedzi na zadania, o których mowa w pk.4 A.
 2. W Konkursie nagrodzonych zostanie 10 Uczestników.
 3. W Konkursie przewidziane są nagrody w postaci koszulek „Nudzę się” i spotkanie z Patrykiem Kumórem w Warszawie   w terminie wyznaczonym przez Organizatora (zwane dalej „Nagrodą”).
 4. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny
 5. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.
 6. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

 

E.        Odbiór nagród.

 

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez zamieszczenie informacji na fanpage`u Patryka Kumora.
 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą  Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.
 3. Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody  w wysokości 10% od wartości nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 złotych.
 4. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.

 

F.            Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora ich danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Uczestnicy konkursu ponadto wyrażają pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu ich danych personalnych.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator.
 4. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
 5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom  Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w recepcji siedziby Organizatora konkursu ul. Włodarzewska 69, 02 – 384 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. oraz na Facebook Organizatora.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany ani sponsorowany przez Facebook ani jakąkolwiek firmę z nim związaną.
 9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE „Nagraj krótki fragment utworu „Nudzę się” za pomocą aplikacji Musical.ly i zgarnij koszulkę od Patryka Kumóra!” 

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko)
  w  Konkursie „Nagraj krótki fragment utworu „Nudzę się” za pomocą aplikacji Musical.ly i zgarnij koszulkę od Patryka Kumóra!“

 

 1. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 ............................................................................................
Miejscowość i data

 

 ............................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

 

« wróć do listy aktualności

Inne aktualności z gatunku Pop

Nowa płyta Demi Lovato!
Nowa płyta Demi Lovato!

Już 29 września ukaże się najnowszy album Demi Lovato „TELL ME YOU LOVE ME”! Tytułowy utwór jest już dostępny we wszystkich serwisach cyfrowych! Na albumie usłyszymy także singiel &bdqu...

więcej ›
2017-08-28
Beck zapowiada nową płytę „Colors”!
Beck zapowiada nową płytę „Colors”!

Beck zapowiada nową płytę „Colors”!Prawdopodobnie najbardziej adekwatnie zatytułowana płyta w dyskografii Becka ukaże się już 13 października!Płytę promuje utwór „Dear ...

więcej ›
2017-08-28
Regulamin konkursu "Wygraj album Lust For Life Lana Del Rey"

A. Postanowienia ogólne. Konkurs „Wygraj album Lust For Life Lana Del Rey” (zwany dalej “Konkursem&rdqu...

więcej ›
2017-08-01
OH WONDER z nowym teledyskiem!

Jest już teledysk do nowego singla Oh Wonder „High on Humans”: Elektroniczno-popowy duet powraca w listopadzie do Polski na trzy koncerty! 21 listopada -> Kraków 23 lis...

więcej ›
2017-07-04
REGULAMIN KONKURSU „Wygraj płytę Cleo „Bastet DELUXE” z autografem artystki!”

A. Postanowienia ogólne. Konkurs „Wygraj płytę z autografem Cleo” (zwany dalej “Konkursem&rdquo...

więcej ›
2017-06-27

Zobacz również teledyski z gatunku Pop

Heartbeat - ENRIQUE IGLESIAS
ENRIQUE IGLESIAS
Heartbeat
Somebody I Used To Know - GOTYE
GOTYE
Somebody I Used To Know
Nie chcę już nic - EDYTA STRZYCKA
EDYTA STRZYCKA
Nie chcę już nic
Boski plan - JACEK STACHURSKY
JACEK STACHURSKY
Boski plan
Rzeka - Michał Sobierajski
Michał Sobierajski
Rzeka
Only The Horses - SCISSOR SISTERS
SCISSOR SISTERS
Only The Horses
You Da One - RIHANNA
RIHANNA
You Da One
Zawsze Ty - DAMIAN SKOCZYK
DAMIAN SKOCZYK
Zawsze Ty
Czasami - ANDRZEJ GRABOWSKI
ANDRZEJ GRABOWSKI
Czasami
Beauty & A Beat (ft. Nicki Minaj) - JUSTIN BIEBER
JUSTIN BIEBER
Beauty & A Beat (ft. Nicki Minaj)
Gangnam Style - PSY
PSY
Gangnam Style
Zamiast wódkę pić - MARYLA RODOWICZ
MARYLA RODOWICZ
Zamiast wódkę pić
Rzeźba Dnia - Renata Przemyk
Renata Przemyk
Rzeźba Dnia
Save Me - GOTYE
GOTYE
Save Me
Give Me All Your Luvin - MADONNA
MADONNA
Give Me All Your Luvin
« wróć do listy aktualności
VOLVER - Tajemnica Grety


Nowości płytowe

więcej ›
Viridian
Viridian CLOSTERKELLER
Fala
Fala P.A.F.F.
Wonderful Wonderful
Wonderful Wonderful THE KILLERS

Zapowiedzi

więcej ›
I Tell A Fly
I Tell A Fly BENJAMIN CLEMENTINE
Tell Me You Love Me
Tell Me You Love Me DEMI LOVATO
French Touch
French Touch CARLA BRUNI